ACEHPV · Associació Catalana Empreses Hostesses i Promocions de vendes

Departament de Treball NOU CONVENI 2013

2 de abril de 2013

Descarregar PDF [119.94KB]

 

RESOLUCIÓ EMO/635/2013, de 13 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses d’hostes/esses i promotors/ores de venda de Catalunya per als anys 2012-2013 (codi de conveni núm. 79001965012003).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses d’hostes/esses i promotors/es de venda de Catalunya, per als anys 2012-2013, subscrit per la part empresarial per l’Associació Catalana d’Empreses d’Hostesses i promotors/es de vendes i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i per la part social per la Federació de Serveis de Catalunya (FES-UGT) i CCOO de Catalunya- Federació de Serveis Financers i Administratius de Catalunya (COMFIA-CCOO), el 9 d’octubre de 2012, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i

acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Departament de Treball NOU CONVENI 2013