ACEHPV · Associació Catalana Empreses Hostesses i Promocions de vendes

AVÍS LEGAL AMB PROTECCIÓ DE DADES

CONDICIONS GENERALS D’ÚS


El lloc web www.acehpv.org (d’ara endavant, el "Lloc Web") és propietat d'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESSES D'HOSTESSES I PROMOTORS DE VENDA (en davant, ACEHPV"), amb domicili social en C/ VILADOMAT Núm. 174, 4a i C.I.F núm. G-60260080.ACEHPV li dóna la benvinguda i li convida a llegir atentament les Condicions Generals d’ús d’aquest Situat Web (d’ara endavant, les "Condicions Generals d’ús") que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb l’establer en la normativa espanyola d’aplicació. Ja que ACEHPV podria modificar en el futur aquestes Condicions d’ús, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que l’ús del Lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, ACEHPV informa l’usuari que qualsevol suggeriment, dubta o consulta sobre les Condicions Generals d’ús serà rebuda i solucionada contactant amb ACEHPV a través del tel. 934964507, fax: 934964547 o en l’adreça electrònica:
acehpv@pimec.net


1. Objecte

 

ACEHPV subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al Lloc Web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’ús així com a la política sobre tractament de dades personals (d’ara endavant, la "Política de Protecció de Dades"). L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d'"Usuari" i implica l’acceptació sense reserves de totes i cada una de les presents Condicions Generals d’ús, reservant-se ACEHPV el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari, l’atenda lectura de les Condicions Generals d’ús vigent en cada una de les ocasions en les quals accedeixi a aquest Lloc Web, pel que si aquest no està d’acord amb qualssevol dels mateixos aquí disposats, s’haurà d’abstenir respecte a l’ús del present Lloc Web.


Així mateix, queda advertit que, en ocasions, es podran establir condicions particulars per a la utilització al Lloc Web de continguts i/o serveis específics, la utilització dels esmentats continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.2. Serveis

 

A través del Lloc Web, www.acehpv.org ofereix als Usuaris la possibilitat d’accedir a: tota la documentació que general l’associació (circulars, normatives, jornades, etc.) (d’ara endavant els "Serveis").

 

 


3. Privacitat i Tractament de Dades


Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. ACEHPV donarà a les esmentades dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Protecció de Dades www.acehpv.org

4. Propietat  Industrial i Intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en especial, dissenys, texts, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva d'ACEHPV i/o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic|trànsit econòmic. Per tot això l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a ACEHPV de qualsevol reclamació que es derivi de d’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés al Lloc Web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’ús del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per ACEHPV o el tercer titular dels drets afectats.


Els continguts, texts, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com|com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. ACEHPV és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els texts, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels esmentats elements. El contingut disposat al Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà|medi, llevat que s’expliqui|compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas ACEHPV l’exercici de quants mitjans|medis o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.5. Obligacions i Responsabilitats de l’usuari del Lloc Web


L’usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans|medis i requeriments tècnics que es necessitin|precisin per accedir al Lloc Web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc Web i a mantenir-los actualitzats a tota hora de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ACEHPV o a tercers per la informació que faciliti.

Malgrat l’establer en l’apartat anterior l’usuari s’haurà d’abstenir així mateix de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’ús, lesiu dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius|arxivaments i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a l’esmenta’t accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics d'ACEHPV, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades d'ACEHPV, tercers proveïdors i altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que s’expliqui|compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets d'ACEHPV o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que es pugui inserir en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans|medis o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany|mal o inutilització del lloc web i/o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, contingudes, missatges, gràfics, dibuixos, arxius|arxivaments de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:


(i) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(ii) Inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

(iii) Inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(iv) Inclogui, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

(v) Pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(vaig veure)  Inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(vii) Se troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a ACEHPV o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(viii) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(ix) Constituïa qualsevol tipus de publicitat.

(x) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la a tota hora en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a ACEHPV qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, esgarriament o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, ACEHPV quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que de l’esmenta’t incompliment poguessin derivar-se per a ACEHPV.

6. Responsabilitats


ACEHPV no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines ACEHPV, que són fora del seu control que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies.

ACEHPV no es fa responsable de les decisions que poguessin adaptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

ACEHPV podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta que un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis ofertes en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d’ús. ACEHPV no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, l'abans possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

(i) interferències, interrupcions, errors|fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'ACEHPV.

(ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com|com a virus informàtics o qualssevol d’altres.

(iii) abús indegut o inadequat del Lloc Web.

(iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors d'ACEHPV es reserven el dret de retirar, de manera total o parcialment, qualsevol contingut o informació present al Lloc Web.


ACEHPV exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc Web. Així mateix, ACEHPV queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels esmentats serveis, podrà ser l’usuari reclamat per ACEHPV dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a ACEHPV indemne davant qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar ACEHPV davant qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades a fi de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc Web.

7. HipervínclesL’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenlace o hipervincle, el Lloc Web d'ACEHPV, així com cap dels seus continguts, llevat d’autorització no expressa i per escrit d'ACEHPV.

El Lloc Web d'ACEHPV inclou enllaços a d’altres llocs web gestionats per tercers, per tal de facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Així que|Tal com amb això, ACEHPV no es responsabilitza del contingut dels esmentats llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web (i) no podran donar a entendre que ACEHPV recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb ACEHPV ni afirmar que ACEHPV ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius d'ACEHPV; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (v) haurà d’enllaçar amb la pròpia direcció|adreça del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc Web com parteix de la seva web o dins d’un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. ACEHPV podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després del qual haurà de procedir tot seguit a la seva eliminació. ACEHPV no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin enllaços establerts amb destinació al Lloc Web.

En conseqüència, ACEHPV no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web. 

8. Protecció de dadesPer utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, ACEHPV tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per a això, l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al disposat en les condicions definides en la Política de Protecció de Dades [LINK] que presenta Lloc Web.

 
9. Cookies


ACEHPV es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia "cookie" al Lloc Web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les "cookies" utilitzades pel Lloc Web, o el tercer que actuï en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per registrar la navegació de l’usuari al Lloc Web, quan l’usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les "cookies" per al qual haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que ACEHPV reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del tràfic|trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.10. Durada y acabament

 
La prestació del servei del present Lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, ACEHPV podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, ACEHPV anunciarà l’acabament o suspensió de la prestació del servei determinat.11. Declaracions i Garanties


En general, els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, ACEHPV no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts al Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat d’en la mesura que per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties. 

12. Força major

 
ACEHPV no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de donar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.


 


13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

 
Les presents Condicions Generals d’ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant dels tribunals d'ACEHPV.


En el supòsit que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, l'esmentada inexigibilidad o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En els esmentats casos, ACEHPV procedirà a la modificació o substitució de l'esmentada estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.