ACEHPV · Associació Catalana Empreses Hostesses i Promocions de vendes

Segons els estatus de l'associació (art. 5è), els objectius són:

1. Representar, promoure, assistir, defensar i promocionar els interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius, dels seus associats.
2. Fomentar la solidaritat dels associats promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.
3. Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus associats.
4. Mantenir el contacte necessari, tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb el fi de prestar-se mútua col·laboració i també intercanviar experiències, en matèria professional, empresarial o qualsevol altra que redundi en el benefici de la associació i dels seus associats.
5. Defensar els interessos dels associats, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva, laboral, d'adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions públiques laborals.
6. Fomentar les eines adients per a la millora qualitativa i professional.
7. Procurar l'harmonia i la col·laboració entre els seus associats, procurant impedir la competència deslleial i vetllant per la ètica i la dignitat Professional.
8. No tenir afany de lucre