ACEHPV · Associació Catalana Empreses Hostesses i Promocions de vendes

POLITICA DE PRIVACITAT

 ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES D’HOSTESSES I PROMOTORS DE VENDES és l’entitat ACEHPV i titular del website www.acehpv.org (d’ara endavant el "Website"),con domicili social en C/ VILADOMAT Núm. 174, 4a i amb C.I.F. número|nombre G-62697735 i que està destinada a Defensar i representar els interessos legítims de l'Associació, en l’àmbit de les seves competències

ACEHPV li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en el Website i, en compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en li RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, li informa que:


a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a ACEHPV seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporats al fitxer USUARIS DE LA PAGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat d'ACEHPV, el qual ha estat degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


b) Les dades són demanades amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) tramesa de publicitat i prospecció comercial per mitjans|medis electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.


c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb l’establer al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) ACEHPV es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés.

e) ACEHPV no emprarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi en la seva disposició per deixar serveis a tercers diferents als referits en l’apartat b) del present document o, en el seu cas, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l’establer en la present Política de Privacitat.

g) L’usuari pot, a tota hora, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a ACEHPV carta degudament firmada a la nostra direcció|adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual s’haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.


h) L’usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó "ENVIAR" que es troba després del formulari de recollida de dades.